Algemene voorwaarden 

 

1 Boeken van de fotoshoot.

 

1.1 Een boeking van de fotostudio of workshop geschiedt telefonisch, per email of via het contactformulier.

1.2 Bij het boeken verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden. wij raden u aan om de annuleringsvoorwaarden aandachtig door te lezen voor u een reservering maakt. 

 

2 Huisregels en kosten.

 

2.1 Indien de klant een boeking doet, wordt geacht het volledige bedrag voor aanvang van de verhuur of workshop te voldoen. De borg van 250 euro dient ook te volledig te worden voldaan. Bij voorkeur contant.

  

3 Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen.

 

3.1 Na de boeking van de fotostudio of een workshop mag tot 2 weken voor aanvang de boeking kosteloos gewijzigd worden.

3.2 Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

3.4 Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een ernstig voorval kan hier uiteraard vanaf geweken worden.

 

4 Auteursrechten

 

4.1 De foto’s en andere informatie op www.foort-studio.com zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeldt, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van FOORT Studio.

4.2 FOORT Studio is en blijft eigenaar van alle foto’s die zijn gemaakt. Wenst de klant dat de foto’s niet gebruikt worden ter promotie, dan kunnen de fotorechten afgekocht worden voor een eenmalig bedrag van 75 euro. Dit dient voor aanvang bekend te zijn bij FOORT Studio.

 4.3 Verkoop van de foto’s aan derden, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

 

5 Aansprakelijkheid.

  

5.1 Gedurende de workshop en verhuur kan FOORT Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door eigen toedoen van de klant.

5.2 Klachten inzake de studio of dergelijken, dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 2 weken na deelname worden gemeld. FOORT Studio zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en bij gegronde klacht zal deze binnen redelijke termijn worden opgelost.

5.3. FOORT Studio is niet aansprakelijk voor foutieve of onduidelijke vermeldingen op de website. Deze zullen direct na constatering worden aangepast.  

 

 

Privacy statement

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt FOORT Studio persoonsgegevens van klanten. De verwerking van deze gegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat FOORT Studio inzicht geeft in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

FOORT Studio zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

 

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

FOORT Studio en C Photography by Celina Dorrestein, kvk 65002830, BTW 167273991B01

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:  

FOORT Studio verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- achternaam
- voornamen
- geboortedatum
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- factuurnummer

 

FOORT Studio verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die FOORT Studio met betrokkene heeft gesloten;
c. FOORT Studio een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van FOORT Studio, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van FOORT Studio aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel: 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

- uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
- facturatie
- afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
- informatie over wijzigen producten en diensten
- marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
- telefonisch contact, e-mailcontact
- uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde verwerkingen: 

FOORT Studio legt bovenstaande gegevens vast met hulp van  kantoorautomatiseringssoftware in haar administratie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

FOORT Studio verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FOORT Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Bewaarduur van persoonsgegevens.

FOORT Studio zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
§ Wettelijke grondslag: FOORT Studio houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
§ Marketingdoeleinden: 1 jaar
§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
§ Telefonisch contact: 1 jaar
§ Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van FOORT Studio of door middel van telefoon of e-mail. FOORT Studio zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website:

FOORT Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door C Photography vastgelegde persoonsgegevens:

FOORT Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FOORT Studio. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal FOORT Studio onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. FOORT Studio meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt FOORT Studio onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met FOORT Studio of info@foort-studio.com

 

Intrekken toestemming:

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van FOORT Studio schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit-claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

© FOORT Studio, juni 2018